Проект

Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи

За проекта

Началото....

Ефектите от разпространението на COVID-19 имат еднакво сложни медицински, социални и икономически последици, които не са ограничени за времето на активни медицински мерки за преодоляване на заболяването.

Предвидените при реализацията на проекта дейности са в следните направления:

1)  Оценка и анализ на непосредствените медицински ефекти, свързани с приема, лечението и последващите грижи за пострадалите.

 

2)  Моделиране и прогнозиране на разпространението на пандемията и оценка на възможностите за нейното пространствено и времево ограничаване.

3)  Оценка и прогнозиране на непосредствените и средносрочните икономически ефекти от пандемията.

4)  Моделиране на краткосрочните и средносрочни ефекти от различните социални и икономически мерки, насочени към преодоляване на ефектите (последиците) от пандемията.

Необходимо е да се отчитат връзките и зависимостите между посочените направления, за да се оценят ефектите от мерките за противодействие както на разпространението на COVID-19, така и на бъдещи епидемиологични кризи.

Колективът на проекта има компетенции, подкрепени и доказани с научни изследвания във водещи индексирани и реферирани издания в следните области:

–  изследване на медицинските и биологични проблеми, свързани с разпространението на вирусни заболявания;

–  моделиране на комплексни и нелинейни процеси и системи;

–  анализ на данни, включително на големи масиви от данни;

–  изследване на икономически процеси и анализ на ефектите от различни социални и икономически мерки.

Общият брой на реферираните и индексирани публикации на основните членове на екипа е повече от 60. Броят на цитиранията на основните членове на колектива за последните пет години само в реферирани и индексирани бази данни е над 350 (Н- индекс 12).

Научната компетентност на колектива се допълва и с реализираните от неговите членове за последните пет години 30 национални и международни проекти (включително и 4 по програма Horizon 2020) с изследователски, образователен и консултантски характер. Придобитият опит в проектната дейност на екипа ще допринесе за постигане на следните резултати:

–  изграждането на надеждни и точни софтуерни системи за моделиране и прогнозиране на разпространението на епидемиологични заплахи;

–  разработването и апробирането на конкретни икономически и социални мерки, свързани с ограничаване на ефекта от епидемиологичните заплахи и преодоляване на негативните икономически последици от тяхното разпространение.

–  обединяване на опита и познанията на експерти от различни области, като по този начин се постигне по-добро и пълно разбиране и описание на разнообразните ефекти предизвикани от пандемията.

Даниела Бобева

проф. д-р, ПУ - ФИСН

Дафчо Табаков

д-р, МУ-Пловдив

Айгюн Ертюрк

докт., ПУ - ФИСН

Иван Иванов

проф. д.м.н., СУ - СФ

Таня Янкова

доц. д-р, ПУ - ФИСН

Георги Калоферов

докт., ПУ - ФИСН

Теодора Пенева

гл. ас. д-р, БАН - ИИИ

Маргарита Русева

доц. д-р, ПУ - ФИСН

Венета Марковска

доц. д-р, УХТ - СФ

Игнат Игнатов

гл. ас. д-р, ПУ - ФИСН

Станимир Кабаиванов

проф. д-р, ПУ - ФИСН

Имате ли въпроси?

Ако имате въпроси ще се радваме да Ви отговорим, както и да предоставим всички необходими материали и входни данни, използвани в изследванията.

Към началото